LUBLIN
przedstawiciel
regionalny 

AKTY PRAWNE

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 20 listopada 2001 r.

w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

(Dz.U.2001.140.1585 z dnia 11 grudnia 2001 r.)

 
 
Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

§ 2. Rodzaje instalacji, o których mowa w § 1, zawiera załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
ZAŁĄCZNIK

RODZAJE INSTALACJI, Z KTÓRYCH EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA, A KTÓRYCH EKSPLOATACJA WYMAGA ZGŁOSZENIA

TABELA A
 

Lp. Instalacje niewymagające pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
1
 
 
 
 
 
 
 

 

energetyczne:

- opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy od 0,5 MWt do 5 MWt,

- opalane koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym o łącznej nominalnej mocy od 1 MWt do 10 MWt,

- opalane paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy od 1 MWt do 15 MWt

2

 

inne niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy od 0,5 MWt do 1 MWt, opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym
3 do przetaczania paliw płynnych
4 stosowane do suszenia zboża, o wydajności większej niż 30 Mg na godzinę
5

 

w lakierniach zużywających na dobę mniej niż 3 kg lakierów wodnych i lakierów o wysokiej zawartości cząstek stałych
6 stosowane w gastronomii, przystosowanej do obsługi więcej niż 500 osób na dobę
w przechowalniach owoców i warzyw, przystosowanych do jednoczesnego przechowywania owoców lub warzyw w ilości większej niż 50 Mg
8 stosowane w hutach szkła o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę
9
 

 

stosowane w fermach hodowlanych, zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane
10
 
do suszenia, brykietowania i mielenia węgla o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę
11 stosowane w młynach spożywczych
12 do produkcji wapna palonego o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę

 

TABELA B
 

Lp.

 

Instalacje niewymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi:
1

 

oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód

 

Copyright© by mm & DZ