Akt prawny opublikowany przez Dom Wydawniczy ABC

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ŚRODOWISKA1)


 

z dnia 24 lipca 2006 r.


 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego


 

(Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.) 
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) zarządza się, co następuje:


 
§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)  substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II);
  2)  miejsce i minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom;
  3)  warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, w tym najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, oraz warunki, jakie należy spełnić w celu rolniczego wykorzystania ścieków.

 
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o wartości wskaźnika w próbce średniej:
  1)  dobowej - rozumie się przez to wartość zmierzoną w próbce powstałej ze zmieszanych próbek pobieranych ręcznie lub automatycznie w okresie doby, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych, proporcjonalnych do przepływu;
  2)  miesięcznej - rozumie się przez to wartość obliczoną jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości zmierzonych w próbkach średnich dobowych, pobranych w danym miesiącu;
  3)  rocznej - rozumie się przez to wartość obliczoną jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości zmierzonych w próbkach średnich dobowych, pobranych w danym roku.

 
§ 3. Ścieki wprowadzane do wód nie powinny wywoływać w wodach takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody określonych dla nich wymagań jakościowych, związanych z ich użytkowaniem wynikającym z warunków korzystania z wód regionu wodnego.

 
§ 4. 1. Ścieki bytowe wprowadzane do wód nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określony w tym załączniku.
2. Ścieki komunalne inne niż ścieki bytowe, zwane dalej "ściekami komunalnymi", wprowadzane do wód nie powinny zawierać:
  1)  substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub powinny spełniać minimalny procent redukcji zanieczyszczeń określony w tym załączniku;
  2)  innych substancji zanieczyszczających niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z tym że:
a)    jeżeli ściekami przemysłowymi wchodzącymi w skład ścieków komunalnych są ścieki pochodzące z sektorów przemysłowych, które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, zwane dalej "ściekami przemysłowymi biologicznie rozkładalnymi", to ilości substancji zanieczyszczających nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych dla tych ścieków wartości określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
b)    jeżeli w skład ścieków komunalnych wchodzą ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne i pozostałe ścieki przemysłowe, to ilości substancji zanieczyszczających nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych dla pozostałych ścieków przemysłowych wartości określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3. Jeżeli ścieki komunalne zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, o których mowa w lp. 3-16 w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia, to dopuszcza się ich oznaczanie jako sumaryczny wskaźnik AOX (adsorbowalne związki chloroorganiczne).
4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, ocenia się na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków.
5. Obciążenie oczyszczalni ścieków wyrażone równoważną liczbą mieszkańców, zwaną dalej "RLM", od którego zależą wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, oblicza się na podstawie maksymalnego średniego tygodniowego ładunku zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem BZT5 (pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu) dopływającego do oczyszczalni w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów; obciążenie oczyszczalni ścieków nowo budowanej, rozbudowywanej lub przebudowywanej przyjmuje się na podstawie założeń projektowych.
6. Dopuszcza się uproszczony sposób obliczania obciążenia istniejących oczyszczalni ścieków o RLM poniżej 15.000, na podstawie wyników badań kontrolnych ścieków przeprowadzonych w ostatnim roku zgodnie z § 5 ust. 2, jeżeli badania te nie wykazały żadnych istotnych zmian stanu i składu tych ścieków.
7. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego oraz rolnego, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych dla RLM poniżej 2.000, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

 
§ 5. 1. Próbki ścieków, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków, w zakresie wskaźników określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, należy pobierać:
  1)  w regularnych odstępach czasu w ciągu roku;
  2)  stale w tym samym miejscu, w którym ścieki dopływają do oczyszczalni lub są wprowadzane do wód lub do ziemi, a jeżeli to konieczne - w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.
2. Liczba średnich dobowych próbek ścieków, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, dopływających i odpływających z oczyszczalni, nie może być mniejsza niż:
  1)  w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM poniżej 2.000 - 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnych latach; jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki;
  2)  w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM od 2.000 do 14.999 - 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 4 próbki w następnych latach; jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek;
  3)  w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM od 15.000 do 49.999 - 12 próbek w ciągu roku;
  4)  w przypadku ścieków z oczyszczalni o RLM równej 50.000 i powyżej - 24 próbki w ciągu roku.
3. Jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, określa się tylko najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń, to obowiązek pobierania próbek ścieków dla oczyszczalni, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, dotyczy tylko ścieków odpływających.
4. Pobieranie próbek ścieków komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 2, odpływających z oczyszczalni, w zakresie innych substancji zanieczyszczających niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz pomiary ilości i jakości tych ścieków powinny być dokonywane w regularnych odstępach czasu, stale w tym samym miejscu z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące.

 
§ 6. 1. Ścieki przemysłowe, w tym wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wprowadzane do wód nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. Ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, wprowadzane do wód, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3. Ścieki inne niż ścieki przemysłowe i ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, zwane dalej "ściekami innymi", wprowadzane do wód nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, określone w tabeli I, a dla pozostałych ścieków przemysłowych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. Ścieki z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów, wprowadzane do wód, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
5. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1-4, potwierdza się oceną przeprowadzoną na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków.
6. Jeżeli ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe, określone w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia, podlegają rozcieńczeniu innymi ściekami, najwyższe dopuszczalne wartości tych substancji w ściekach, wyrażone w mg/l, należy podzielić przez wielokrotność rozcieńczenia.

 
§ 7. 1. Pobieranie próbek ścieków, o których mowa w § 6 ust. 1-3, wprowadzanych do wód oraz pomiary ich ilości i jakości powinny być dokonywane:
  1)  w regularnych odstępach czasu;
  2)  z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące, stale w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne - w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.
2. Pobieranie próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, które są określone w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz pomiary stężeń tych substancji, a także pomiary ilości ścieków, powinny być wykonywane codziennie, w miejscu reprezentatywnym dla wszystkich ścieków odprowadzanych z zakładu, które mogą być zanieczyszczone substancjami szczególnie szkodliwymi.
3. Jeżeli ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe, które są określone w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia, są oczyszczane poza zakładem przemysłowym, w zakładzie oczyszczania przeznaczonym do usuwania tych substancji, dopuszcza się pobieranie próbek w miejscu, w którym ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe opuszczają zakład oczyszczania.

 
§ 8. 1. Ścieki, o których mowa w § 6 ust. 1-3, wprowadzane do wód, odpowiadają wymaganym warunkom, jeżeli:
  1)  średnie dobowe i średnie miesięczne wartości wskaźników zanieczyszczeń nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników, które są określone w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  2)  średnie roczne wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  3)  we wszystkich próbkach średnich dobowych zmierzone wartości temperatury oraz pH nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  4)  co najmniej w czterech z sześciu kolejnych średnich dobowych próbkach ścieków zmierzone wartości pozostałych wskaźników zanieczyszczeń obecnych w ściekach nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  5)  w średniej dobowej próbce ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, niespełniającej wymagań, najwyższe dopuszczalne wartości są przekraczane nie więcej niż o 100 % dla wskaźników zanieczyszczeń określonych w lp. 3, 5, 6, 8, 14, 25, 30, 40, 45, 54, 55, 58 w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  6)  w średniej dobowej próbce pozostałych ścieków, niespełniającej wymagań, najwyższe dopuszczalne wartości są przekroczone nie więcej niż o 100 % dla wskaźników zanieczyszczeń określonych w lp. 3-10, 13-18 i 59 oraz nie więcej niż o 50 % dla wskaźników zanieczyszczeń w lp. 19-58 w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  7)  nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających dopuszczalne masy substancji przypadające na jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, o których mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
2. Dla oceny, czy ścieki spełniają warunek najwyższej dopuszczalnej średniej miesięcznej masy odprowadzanej substancji szczególnie szkodliwej, określonej w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 7, dodaje się masy tej substancji odprowadzane każdego dnia danego miesiąca i dzieli się otrzymaną sumę odpowiednio przez masę substancji wykorzystanej w tym miesiącu lub przez zainstalowaną zdolność produkcyjną.
3. Jeżeli ustalenie masy substancji szczególnie szkodliwej wykorzystanej w okresie miesiąca nie jest możliwe w sposób, o którym mowa w ust. 2, masę tę ustala się na podstawie masy tej substancji zużywanej zgodnie ze zdolnością produkcyjną.
4. Ścieki, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, odpowiadają wymaganym warunkom, jeżeli:
  1)  liczba pobranych w ciągu roku średnich dobowych próbek ścieków, które nie spełniły warunków dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości lub procentu redukcji zanieczyszczeń określonych wskaźnikami BZT5, ChZT (chemicznego zapotrzebowania tlenu) i zawiesin ogólnych, nie jest większa od liczby tych próbek, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
  2)  próbki niespełniające warunku, o którym mowa w pkt 1, nie wykazują odchyleń od najwyższych dopuszczalnych wartości lub procentu redukcji zanieczyszczeń większych niż o 100 % dla BZT5 i ChZT oraz odchyleń od najwyższej dopuszczalnej wartości lub procentu redukcji zawiesin ogólnych większych niż o 150 %;
  3)  średnie roczne wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości lub spełniają minimalny procent redukcji zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
5. Ścieki, o których mowa w § 4 ust. 2, odpowiadają wymaganym warunkom w zakresie innych substancji zanieczyszczających niż wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli spełniają odpowiednio wymagane warunki, o których mowa w ust. 1.
6. W ocenie, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom, nie uwzględnia się przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, jeżeli są one następstwem intensywnych opadów wywołujących co najmniej dwukrotny wzrost maksymalnego odpływu ścieków z oczyszczalni określonego dla okresu bezopadowego.

 
§ 9. 1. Spełnienie warunków, o których mowa w § 6 ust. 4, ocenia się na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków.
2. Pomiarów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się:
  1)  w sposób ciągły - dla pH, temperatury i przepływu;
  2)  raz na dobę - dla zawiesin ogólnych;
  3)  co najmniej raz na miesiąc - dla rtęci, kadmu, talu, arsenu, ołowiu, chromu, miedzi, niklu, cynku i ich związków;
  4)  co najmniej raz na sześć miesięcy - dla dioksyn i furanów, z tym że w ciągu pierwszych 12 miesięcy eksploatacji instalacji - co najmniej raz na trzy miesiące.
3. Pobieranie próbek ścieków z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów wprowadzanych do wód oraz pomiary ich ilości i jakości powinny być wykonywane w miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód, a jeżeli to konieczne - w innym miejscu reprezentatywnym dla ilości i jakości tych ścieków.
4. Jeżeli ścieki z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów są oczyszczane razem ze ściekami z innych źródeł miejscowych, aby sprawdzić zgodność z najwyższymi dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia, z wyłączeniem temperatury i pH, należy, na podstawie pomiarów, przeprowadzić obliczenia bilansu masy w celu wyznaczenia we wprowadzanych ściekach oczyszczonych wartości wskaźników zanieczyszczeń, jakie mogą zostać przypisane ściekom powstającym z oczyszczania gazów odlotowych.

 
§ 10. Ścieki z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów, wprowadzane do wód, odpowiadają wymaganym warunkom, jeżeli w ciągu roku:
  1)  95 % i 100 % zmierzonych wartości zawiesin ogólnych nie przekracza odpowiednio najwyższych dopuszczalnych wartości tego wskaźnika,
  2)  nie więcej niż jeden wynik pomiaru zawartości metali ciężkich przekracza najwyższe dopuszczalne wartości tych wskaźników,
  3)  wyniki dwukrotnych pomiarów dioksyn i furanów nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości tych wskaźników
- określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

 
§ 11. 1. Ścieki bytowe, ścieki komunalne, ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, wody z odwodnienia zakładów górniczych oraz ścieki oczyszczane w procesie odwróconej osmozy mogą być wprowadzane do ziemi, jeżeli:
  1)  nie będą stanowiły zagrożenia dla jakości wód podziemnych, w szczególności nie spowodują zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi;
  2)  nie zostały przekroczone najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, określone dla:
a)    ścieków bytowych z oczyszczalni:
–        o RLM poniżej lub równej 9.999 - w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla oczyszczalni o RLM od 2.000 do 9.999,
–        o RLM od 10.000 - w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
b)    ścieków komunalnych z oczyszczalni:
–        o RLM poniżej lub równej 9.999 - w załączniku nr 1 do rozporządzenia dla oczyszczalni o RLM od 2.000 do 9.999, a dla innych substancji zanieczyszczających w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
–        o RLM od 10.000 - w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a dla innych substancji zanieczyszczających w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
c)    ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody oraz ścieków oczyszczanych w procesie odwróconej osmozy - w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
d)    wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych - w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  3)  dla ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody oraz ścieków oczyszczanych w procesie odwróconej osmozy - miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzeń wodnych oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych;
  4)  dla pozostałych ścieków - miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzeń wodnych oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 3 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
2. Wprowadzanie ścieków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, do ziemi z oczyszczalni o RLM od 10.000 dopuszcza się jedynie w sytuacjach szczególnych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz braku możliwości zastosowania innego rozwiązania technicznego.
3. Ścieki inne albo ścieki przemysłowe, będące mieszaniną ścieków bytowych, wód z odwodnienia zakładów górniczych, wód chłodniczych, wód opadowych lub roztopowych, lub ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody, mogą być wprowadzane do ziemi jedynie w sytuacjach szczególnych uwarunkowań lokalizacyjnych oraz braku możliwości zastosowania innego rozwiązania technicznego, pod warunkiem że:
  1)  ścieki bytowe przed zmieszaniem z wodami z odwodnienia zakładów górniczych, wodami chłodniczymi, wodami opadowymi lub roztopowymi, lub ściekami pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w ust. 1 pkt 2 lit. a;
  2)  wody z odwodnienia z zakładów górniczych przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami chłodniczymi, wodami opadowymi lub roztopowymi, lub ściekami pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  3)  temperatura wód chłodniczych przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami z odwodnienia zakładów górniczych, wodami opadowymi lub roztopowymi, lub ściekami pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie jest wyższa niż 35 °C;
  4)  wody opadowe lub roztopowe przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami z odwodnienia zakładów górniczych, wodami chłodniczymi lub ściekami pochodzącymi ze stacji uzdatniania wody nie powinny zwierać zawiesin ogólnych w ilościach większych niż 100 mg/l, a węglowodorów ropopochodnych w ilościach większych niż 15 mg/l;
  5)  ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody przed zmieszaniem ze ściekami bytowymi, wodami z odwodnienia zakładów górniczych, wodami chłodniczymi lub wodami opadowymi lub roztopowymi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
  6)  miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzeń wodnych oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 3 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, ocenia się na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków, stosując odpowiednio przepisy § 5, 7, 8 i 21.
5. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1)  ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
  2)  BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50 %;
  3)  miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.
6. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do urządzeń wodnych, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  1)  ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę;
  2)  ścieki odpowiadają wymaganiom dla oczyszczalni o RLM od 2.000 do 9.999 określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
  3)  najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tych urządzeń.
7. Przepisów ust. 1, 4 i 5 nie stosuje się do ścieków oczyszczanych w gruncie i odprowadzanych systemem drenażowym do śródlądowych wód powierzchniowych płynących oraz do ścieków wykorzystywanych rolniczo.

 
§ 12. 1. Ścieki mogą być przeznaczone do rolniczego wykorzystania, jeżeli BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50 %.
2. Ścieki, o których mowa w ust. 1:
  1)  powinny odpowiadać warunkom sanitarnym, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
  2)  nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód podziemnych i powierzchniowych, a w szczególności nie powinny spowodować zanieczyszczenia tych wód substancjami szczególnie szkodliwymi;
  3)  nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń obecnych w ściekach:
a)    o lp. 1 i 2 określonych w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia,
b)    o lp. 2 i 21-58 określonych w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla wskaźników i substancji szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi oraz utrudniających samooczyszczanie się wód i gleby.

 
§ 13. 1. Dopuszczalne zawartości metali ciężkich w glebach, w warstwie 0-30 cm, przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków nie mogą przekraczać wartości, które są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
2. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz § 12, ocenia się na podstawie badań ścieków i gleby.
3. Badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badania stanu i składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania wykonuje się co najmniej raz na dwa miesiące.
4. Badania zawartości metali ciężkich w glebach przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków przeprowadza się co 5 lat.

 
§ 14. 1. Rolnicze wykorzystanie ścieków może być stosowane poza obszarami płytkiego występowania skał szczelinowych nieodizolowanych od powierzchni warstwą nieprzepuszczalną.
2. Położenie gruntów przewidzianych do rolniczego wykorzystania ścieków oraz urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków powinno odpowiadać warunkom, które są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.

 
§ 15. Dawki ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania powinny być ustalane stosownie do:
  1)  potrzeb pokarmowych roślin uprawnych, zasobności gleb w fosfor i potas, z uwzględnieniem dopływu składników pokarmowych pochodzących z nawozów i innych źródeł oraz ilości wody dostarczanej roślinom z nawadniania, zgodnie z przepisami o nawozach i nawożeniu;
  2)  warunków klimatycznych, zagospodarowania gruntów i systemów płodozmianu.

 
§ 16. 1. Wody wykorzystane na potrzeby chowu lub hodowli:
  1)  ryb łososiowatych,
  2)  ryb innych niż łososiowate, jeżeli ich chów lub hodowla przebiega w warunkach zbliżonych do chowu lub hodowli ryb łososiowatych
- wprowadzane do wód lub do ziemi, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wzrostów zawartości substancji zanieczyszczających wyrażonych wskaźnikami, które są określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
2. Do odbiornika ścieków mogą być wprowadzane wody wykorzystane, o których mowa w ust. 1, zawierające wyłącznie zanieczyszczenia, które powstały w efekcie procesów metabolicznych u ryb oraz dopuszczonych do obrotu produktów leczniczych weterynaryjnych stosowanych zgodnie z charakterystyką tych produktów.
3. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek wód dopływających i wód wykorzystanych, o których mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż 4 próbki w ciągu roku i jeżeli zostanie wykazane, że wody wykorzystane spełniają wymagane warunki - 2 próbki w następnych latach.
4. Wody, o których mowa w ust. 1, odpowiadają wymaganym warunkom, jeżeli:
  1)  na 4 pobrane średnie dobowe próbki jedna nie spełnia najwyższych dopuszczalnych wzrostów zawartości substancji zanieczyszczających;
  2)  w następnych latach na 2 pobrane średnie dobowe próbki jedna nie spełnia najwyższych dopuszczalnych wzrostów zawartości substancji zanieczyszczających.
5. Jakość wód, o których mowa w ust. 1, ocenia się, nie uwzględniając przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wzrostów zawartości substancji określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia, jeżeli są one następstwem wyjątkowych warunków pogodowych, w szczególności intensywnych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu, wysokiej temperatury powietrza, suszy.

 
§ 17. 1. Ścieki przemysłowe o zawartości sumy chlorków i siarczanów powyżej 1.500 mg/l, z wyłączeniem wskaźników określonych w lp. 16 i 17 w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych niezależnie od zawartości sumy chlorków i siarczanów, z wyłączeniem wskaźników, które są określone w lp. 16 i 17 w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia, mogą być wprowadzane:
  1)  do wód morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych - bez ograniczeń;
  2)  do śródlądowych wód powierzchniowych płynących - jeżeli nie narusza to warunków określonych w § 3, a sumaryczna zawartość chlorków i siarczanów w tych wodach, wyliczona przy założeniu pełnego wymieszania, nie przekroczy 1 g/l.
2. Ścieki, o których mowa w ust. 1, nie powinny zawierać pozostałych substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3. Jeżeli nie można dotrzymać warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, a zastosowanie odpowiedniego rozwiązania technicznego jest niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, na krótkich odcinkach poniżej miejsca wprowadzania ścieków i wód, o których mowa w ust. 1, można dopuścić sumaryczną zawartość chlorków i siarczanów większą niż 1 g/l, jeżeli nie spowoduje to szkód w środowisku wodnym i nie utrudni korzystania z wód przez innych użytkowników.
4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, potwierdza się oceną przeprowadzoną na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków, stosując odpowiednio przepisy § 7 i 8.

 
§ 18. 1. Wody chłodnicze z otwartych układów chłodzenia oraz z zamkniętych obiegów chłodzących mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi pod warunkiem, że ich temperatura nie jest wyższa niż 35 °C.
2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy wprowadzania wód chłodniczych do wód morza terytorialnego.

 
§ 19. 1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące:
  1)  z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,
  2)  z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha
- wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.
2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.
3. Odpływ wód opadowych i roztopowych w ilościach przekraczających wartości, o których mowa w ust. 1, może być wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania, a urządzenie oczyszczające powinno być zabezpieczone przed dopływem o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.
4. Dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych z istniejących przelewów kanalizacji deszczowej do jezior i ich dopływów oraz do innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także do wód znajdujących się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 5.

 
§ 20. 1. Ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do śródlądowych wód powierzchniowych płynących oraz wód przybrzeżnych, jeżeli średnia roczna liczba zrzutów z poszczególnych przelewów nie jest większa niż 10.
2. Średnią roczną liczbę zrzutów ustala się na podstawie danych obejmujących wyniki obserwacji opadów z okresu co najmniej 10 lat lub wyniki obserwacji działania istniejących przelewów burzowych w ciągu co najmniej 2 lat, a dla aglomeracji ł 100.000 RLM w przypadku rozbudowy lub przebudowy systemu na podstawie zweryfikowanych modeli symulacyjnych takiego systemu.
3. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 2, ścieki z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej mogą być wprowadzane do wód, jeżeli:
  1)  kanalizacja doprowadza ścieki do oczyszczalni w aglomeracjach o RLM poniżej 100.000;
  2)  natężenie przepływu w kanalizacji przed przelewem burzowym, wywołane przez zjawiska opadowe, jest co najmniej czterokrotnie większe [(3+1) Q] od średniego natężenia przepływu w tej kanalizacji, w okresach pogody bezopadowej, określonego dla doby o średniej ilości ścieków dopływających w ciągu roku do oczyszczalni ścieków (Q).
4. Jeżeli na podstawie bezpośrednich analiz wód odbiornika zostanie stwierdzone, że odprowadzane do niego zrzuty z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej powodują zmianę jakości wód uniemożliwiającą korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, można zmniejszyć średnią roczną liczbę zrzutów, o której mowa w ust. 1.

 
§ 21. 1. Spełnienie warunków, o których mowa w § 19 ust. 1, ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.
2. Spełnienie warunków, o których mowa w § 19 ust. 1, w stosunku do wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s ocenia się zgodnie z ust. 1 oraz na podstawie badań, w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń, wykonanych w czasie trwania opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; próbkę do badań należy uzyskać przez zmieszanie trzech próbek o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut.
3. Oceny spełnienia warunków, o których mowa w § 19 ust. 4 i § 20 ust. 1, dokonuje się na podstawie średniej rocznej liczby zrzutów z poszczególnych przelewów określonej na podstawie obserwacji funkcjonowania przelewów przez okres co najmniej 2 lat.

 
§ 22. W badaniach próbek ścieków stosuje się metodyki referencyjne analizy, które są określone w załączniku nr 10 do rozporządzenia.

 
§ 23. Pomiaru natężenia przepływu ścieków, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz w § 6 ust. 1 i 2, dokonuje się z dokładnością:
  1)  dla oczyszczalni ścieków o RLM poniżej 2.000 - 15 %;
  2)  dla oczyszczalni ścieków o RLM od 2.000 do 14.999 - 10%;
  3)  dla oczyszczalni ścieków o RLM od 15.000 - 5 %;
  4)  dla ścieków przemysłowych - 20 %.

 
§ 24. Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być eliminowane (wykaz I), oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powodujące zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (wykaz II), są określone w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

 
§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2006 r.2)

 
______
1)  Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra właściwego do spraw środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922).
2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763), które na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087) utraciło moc z dniem 30 lipca 2006 r.

 
ZAŁĄCZNIKI

 
ZAŁĄCZNIK Nr 1 

 
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ LUB MINIMALNE PROCENTY REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ DLA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW BYTOWYCH I KOMUNALNYCH WPROWADZANYCH DO WÓD I DO ZIEMI1)
 
 
 
Lp.
 
 
Nazwa wskaźnika3)
 
 
Jednostka
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń przy RLM2):
      poniżej 2.000 od 2.000 do 9.999 od 10.000 do 14.999 od 15.000 do 99.999 100.000 i powyżej
1. Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji
mg O2/l
min. %
redukcji
40
 
-
25
lub
70 - 90
25
lub
70 - 90
15
lub
90
15
lub
90
2. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową
mg O2/l
min. %
redukcji
150
 
-
125
lub
75
125
lub
75
125
lub
75
125
lub
75
3. Zawiesiny ogólne
mg/l
min. %
redukcji
50
 
-
35
lub
90
35
lub
90
35
lub
90
35
lub
90
4. Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4),
 
mg N/l
 
304)
 
 
154)
 
154)
 
15
 
10
  azotu azotynowego i azotu azotanowego)
min. %
redukcji
 
-
 
-
 
355)
lub
80
lub
85
5. Fosfor ogólny
mg P/l
 
54) 24) 24) 2 1
   
min. %
redukcji
 
-
 
-
 
405)
lub
80
lub
90
 
Objaśnienia:
1)  Określone w załączniku najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników i minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń:
-     pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) oraz zawiesin ogólnych - dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych; z tym, że w przypadku oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2.000 oraz o okresowym w ciągu doby odprowadzaniu ścieków dopuszcza się uproszczony sposób pobierania próbek ścieków, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń,
-     azotu ogólnego - dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w danym roku przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12 °C,
-     fosforu ogólnego - dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach,
-     minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń określane są w stosunku do ładunku zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni.
2)  W czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie do 50 %, a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża się nie więcej niż do 50 % w stosunku do wartości podanych w załączniku.
3)  Analizy wykonuje się z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych, z wyjątkiem odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego należy wykonać z próbek przefiltrowanych. Próbki pobrane z odpływu ze stawów biologicznych należy uprzednio przefiltrować, jednakże zawartość zawiesiny ogólnej w próbkach niefiltrowanych nie powinna przekraczać 150 mg/l niezależnie od wielkości oczyszczalni.
4)  Wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących.
5)  Minimalnego procentu redukcji nie stosuje się do ścieków wprowadzanych do jezior i ich dopływów, bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących oraz do ziemi.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 2 

 
LICZBA ŚREDNICH DOBOWYCH PRÓBEK OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW BYTOWYCH I KOMUNALNYCH, KTÓRE MOGĄ NIE SPEŁNIAĆ WYMAGANYCH WARUNKÓW
 
Lp. Liczba próbek średnich dobowych pobranych w ciągu roku Liczba próbek, które mogą nie spełniać wymaganych warunków
1. 1 - 3 0
2. 4 - 7 1
3. 8 - 16 2
4. 17 - 28 3
5. 29 - 40 4
6. 41 - 53 5
7. 54 - 67 6
8. 68 - 81 7
9. 82 - 95 8
10. 96 - 110 9
11. 111 - 125 10
12. 126 - 140 11
13. 141 - 155 12
14. 156 - 171 13
15. 172 - 187 14
16. 188 - 203 15
17. 204 - 219 16
18. 220 - 235 17
19. 236 - 251 18
20. 252 - 268 19
21. 269 - 284 20
22. 285 - 300 21
23. 301 - 317 22
24. 318 - 334 23
25. 335 - 350 24
26. 351 - 365 25
 

 
ZAŁĄCZNIK Nr 3 

 
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH*)

 
TABELA I
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO1)
 
 
Lp.
 
Rodzaj substancji
 
Rodzaj produkcji
 
Jednostka
Najwyższe dopuszczalne wartości (obowiązują do 31.12.2007 r.) Najwyższe dopuszczalne wartości (obowiązują od 1.01.2008 r.)
        średnia dobowa średnia miesięczna średnia dobowa średnia miesięczna
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Rtęć ( Hg ) Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych. mg Hg/l ścieków2) 0,2 0,05 0,2 0,05
    Zakłady przemysłu chemicznego stosujące katalizatory rtęciowe:          
   
 a) w produkcji chlorku
    winylu,
mg Hg/l ścieków 0,1 0,05 0,1 0,05
     b) w innych procesach. mg Hg/l ścieków 0,1 0,05 0,1 0,05
    Produkcja katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu. mg Hg/l ścieków 0,1 0,05 0,1 0,05
    Produkcja organicznych i nieorganicznych związków rtęci, z wyjątkiem katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu. mg Hg/l ścieków 0,1 0,05 0,1 0,05
    Produkcja baterii galwanicznych zawierających rtęć. mg Hg/l ścieków 0,1 0,05 0,1 0,05
    Przemysł metali nieżelaznych:          
     a) zakłady odzysku rtęci, mg Hg/l ścieków 0,1 0,05 0,1 0,05
   
 b) wydobycie i rafinacja
    metali nieżelaznych.
mg Hg/l ścieków 0,1 0,05 0,1 0,05
    Zakłady oczyszczania toksycznych odpadów zawierających rtęć. mg Hg/l ścieków 0,1 0,05 0,1 0,05
    Inne zakłady. mg Hg/l ścieków 0,06 0,03 0,06 0,03
2. Kadm ( Cd ) Wydobycie cynku, rafinacja ołowiu i cynku, przemysł metalowy (związany z kadmem) i metali nieżelaznych. mg Cd/l ścieków 0,4 0,2 0,4 0,2
    Produkcja związków kadmu. mg Cd/l ścieków 0,4 0,2 0,4 0,2
    Produkcja barwników. mg Cd/l ścieków 0,4 0,2 0,4 0,2
    Produkcja stabilizatorów. mg Cd/l ścieków 0,4 0,2 0,4 0,2
    Produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów. mg Cd/l ścieków 0,4 0,2 0,4 0,2
    Powlekanie elektrolityczne. mg Cd/l ścieków 0,4 0,2 0,4 0,2
    Przemysł szklarski. mg Cd/l ścieków 0,1   0,1  
    Przemysł ciepłowniczy. mg Cd/l ścieków 0,05   0,05  
    Przemysł ceramiczny. mg Cd/l ścieków 0,07   0,07  
    Produkcja kwasu fosforowego i/lub nawozów fosforowych z fosforytów. mg Cd/l ścieków 0,4 0,2 0,4 0,2
    Inne zakłady. mg Cd/l ścieków 0,4 0,2 0,4 0,2
3. Heksachlorocykloheksan ( HCH ) **) Substancja, której produkcja, stosowanie i wprowadzanie do obrotu jest w Polsce zabroniona. mg HCH/l ścieków 0 0 0 0
4. Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) ( CCl4 ) Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesie obejmującym pranie. mg CCl4/l ścieków 4,5 2,25 3,0 1,5
    Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesie nieobejmującym prania. mg CCl4/l ścieków 4,5 2,25 3,0 1,5
    Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu (łącznie z wysokociśnieniowym elektrolitycznym wytwarzaniem chloru) i z metanolu. mg CCl4/l ścieków 4,5 2,25 3,0 1,5
    Inne zakłady. mg CCl4/l ścieków 4,5 2,25 3,0 1,5
5.
Pentachlorofenol ( PCP )
2,3,4,5,6- pięciochloro-1-hydroksybenzen i jego sole
Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę heksachlorobenzenu. mg PCP/l ścieków 3,0 1,5 2,0 1,0
    Inne zakłady. mg PCP/l ścieków 3,0 1,5 2,0 1,0
6.
Aldryna **)
(C12H8Cl6)
Dieldryna **)
(C12H8Cl6O)
Endryna **)
(C12H8Cl6O)
Izodryna **)
(C12H8Cl6)
Substancje, których produkcja, stosowanie i wprowadzanie do obrotu jest w Polsce zabroniona. mg/l ścieków 0 0 0 0
7. Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan**) (DDT) Substancja, której produkcja, stosowanie i wprowadzanie do obrotu jest w Polsce zabroniona. mg DDT/l ścieków 0 0 0 0
8.
Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle**)
(PCB)
Substancja, której produkcja, stosowanie i wprowadzanie do obrotu jest w Polsce zabroniona. mg PCB/l ścieków 0 0 0 0
9.
Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle**)
(PCT)
Substancja, której produkcja, stosowanie i wprowadzanie do obrotu jest w Polsce zabroniona. mg PCT/l ścieków 0 0 0 0
10. Heksachlorobenzen (HCB) Produkcja i przetwórstwo heksachlorobenzenu (HCB). mg HCB/l ścieków 3,0 1,5 2,0 1,0
    Produkcja tertrachloroetylenu ( PER ) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie. mg HCB/l ścieków 4,5 2,25 3,0 1,5
    Przemysł metali nieżelaznych. mg HCB/l ścieków 0,0045   0,003  
    Produkcja trichloroetylenu (TRI) i/lub tetrachloroetylenu (PER) za pomocą innych procesów mg HCB/l ścieków 3,0 1,5 2,0 1,0
    Inne zakłady. mg HCB/l ścieków 3,0 1,5 2,0 1,0
11. Heksachlorobutadien ( HCBD ) Produkcja tetrachloroetylenu ( PER ) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie. mg HCBD/l ścieków 4,5 1,5 3,0 1,0
    Inne zakłady. mg HCBD/l ścieków 4,5 1,5 3,0 1,0
12. Trichlorometan (chloroform) ( CHCl3 ) Produkcja chlorometanów z metanolu lub z kombinacji metanolu i metanu (tj. przez hydrochlorowanie metanolu, a następnie chlorowanie chlorku metylu). mg CHCl3 /l ścieków 3) 3,0 1,5 2,0 1,0
    Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu. mg CHCl3 /l ścieków3) 3,0 1,5 2,0 1,0
    Inne zakłady. mg CHCl3/l ścieków3) 3,0 1,5 2,0 1,0
13. 1,2-dichloroetan ( EDC ) Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie. mg EDC/l ścieków przy 2 m3 /t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC 3,75 1,875 2,5 1,25
    Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie lub wykorzystanie w tym samym zakładzie4). mg EDC/l ścieków przy 2,5 m3/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC 7,5 3,75 5,0 2,5
    Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu w substancje inne niż chlorek winylu w szczególności produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy, 1,1,1-trichloroetanu, trichloroetylenu i nadchloroetylenu. mg EDC/l ścieków przy 2,5 m3/t zdolności przetwarzania EDC 3,0 1,5 2,0 1,0
    Stosowanie EDC do odtłuszczania metali poza zakładem produkującym EDC 5). mg EDC/l ścieków 0,3 0,15 0,2 0,1
    Inne zakłady 5). mg EDC/l ścieków 0,3 0,15 0,2 0,1
14. Trichloroetylen ( TRI ) Produkcja trichloroetylenu ( TRI ) i tetrachloroetylenu (PER). mg TRI/l ścieków 1,5 0,75 1,0 0,5
    Stosowanie TRI do odtłuszczania metali6). mg TRI/l ścieków 0,3 0,15 0,2 0,1
    Inne zakłady. mg TRI/l ścieków 0,3 0,15 0,2 0,1
15. Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) ( PER )
Produkcja trichloroetylenu (TRI ) i tetrachloroetylenu (PER);
proces TRI-PER.
mg PER/l ścieków przy 5 m3/t produkcji TRI+PER 1,5 0,75 1,0 0,5
   
Produkcja tetrachlorometanu i tetrachloroetylenu ( PER );
proces TETRA-PER.
mg PER/l ścieków przy 2 m3/t produkcji TETRA+PER 3,75 1,875 2,5 1,25
    Inne zakłady. mg PER/l ścieków 1,5 0,75 1,0 0,5
16.
Trichlorobenzen ( TCB )
jako suma trzech izomerów
(1,2,3,-TCB +
Produkcja trichlorobenzenu przez odchlorowodorowanie heksachlorocykloheksanu (HCH) i/lub przetwarzanie trichlorobenzenu. mg TCB/l ścieków przy 10 m3/t produkcji TCB 3,0 1,5 2,0 1,0
 
1,2,4-TCB +
1,2,5-TCB)
Produkcja i/lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie benzenu. mg TCB/l ścieków przy 10 m3/t produkcji lub przetworzenia jedno- lub dwuchlorobenzenu 0,15 0,075 0,1 0,05
    Inne zakłady. mg TCB/l ścieków 0,15 0,075 0,1 0,05
 
Objaśnienia:
*) Nie dotyczy ścieków z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów.
**) Substancja umieszczona jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141) jako substancja, której wprowadzanie do obrotu lub ponowne wykorzystanie jest zabronione na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902). Zgodnie z rozporządzeniem nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającym dyrektywę 79/117/EWG (Dz. Urz. WE L 158 z 30.04.2004, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 465) wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie następujących substancji: DDT, PCB, heksachlorocykloheksanu, lindanu, aldryny, dieldryny, endryny i izodryny jest zakazane. Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255) ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi nie mogą zawierać tych substancji.

 
1)  Określone w tabeli I najwyższe dopuszczalne wartości substancji szczególnie szkodliwych w ściekach przemysłowych, wyrażone w mg/l, dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach:
-     średniej dobowej; z tym, że dopuszcza się pobieranie próbek do oznaczania wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach w sposób uproszczony, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości odprowadzanych zanieczyszczeń;
W przypadku galwanizerni pobieranie próbek w sposób uproszczony w celu pomiaru stężenia kadmu może być stosowane tylko wtedy, gdy łączna objętość wanien elektrolitycznych jest mniejsza niż 1,5 m3.
Uproszczony sposób pobierania próbek nie dotyczy zakładów, które odprowadzają w ciągu roku substancje szczególnie szkodliwe w ilości większej niż:
a)          7,5 kg rtęci (Hg),
b)          10 kg kadmu (Cd),
c)          30 kg tetrachlorometanu (czterochlorek węgla) (CCl4),
d)          3 kg pentachlorofenolu (PCP),
e)          1 kg heksachlorobenzenu (HCB),
f)          1 kg heksachlorobutadienu (HCBD),
g)          30 kg trichlorometanu (chloroform) (CHCl3),
h)          30 kg 1,2-dichloroetanu (EDC),
i)          30 kg trichloroetylenu (TRI),
j)          30 kg tetrachloroetylenu (nadchloroetylen) (PER)
-     średniej miesięcznej; z tym, że dopuszcza się pobieranie próbek do oznaczania wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach w sposób uproszczony, jeżeli można wykazać, że wyniki oznaczeń będą reprezentatywne dla ilości netto odprowadzanych zanieczyszczeń.
2)  Wartości dopuszczalne stosują się do całkowitej ilości rtęci obecnej we wszystkich zawierających rtęć ściekach odprowadzanych z terenu zakładu.
3)  Jeżeli to możliwe, wartość średnia dobowa nie powinna przekraczać dwukrotnej wartości średniej miesięcznej.
4)  Jeżeli zdolność przetwarzania i wykorzystania 1,2-dichloroetanu jest większa od zdolności produkcyjnej, wartości dopuszczalne odnoszą się do całkowitej zdolności przetwarzania i wykorzystania.
5)  Wartości dopuszczalne stosują się do zrzutów przekraczających 30 kg EDC na rok.
6)  Wartości dopuszczalne stosują się do zrzutów przekraczających 30 kg TRI na rok.

 
TABELA II
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI DLA POZOSTAŁYCH WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ1)
 
        Zakres stosowania
Lp. Nazwa wskaźnika 2) Jednostka Najwyższa dopuszczalna wartość dla ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, z sektorów wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia 3) dla pozostałych ścieków przemysłowych 3)
1 2 3 4 5 6
1. Temperatura °C 35 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
2. pH   6,5 - 9 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
      6,5 - 12,5 Nie dotyczy Dotyczy przemysłu sodowego
3. Zawiesiny ogólne 4) mg/l 35 Pozostałe sektory Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
      50 Nie dotyczy Dotyczy przemysłu celulozowo-papierniczego i sodowego
      70 Dotyczy sektorów lp. 7 i 11 Dotyczy przemysłu koksowniczego
4. Zawiesiny łatwo opadające ml/l 0,5 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
5. Pięciodobowe biochemiczne mg O2/l 25 Pozostałe sektory Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
  zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 5)   30 Nie dotyczy Dotyczy przemysłu celulozowo-papierniczego
      50 Dotyczy sektorów lp. 7,8,11 i 12 Nie dotyczy
6. Chemiczne zapotrzebowanie mg O2/l 125 Pozostałe sektory Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
 
tlenu
(ChZTCr) 6)
  250 Dotyczy sektorów lp. 7,8,11 i 12 Dotyczy przemysłu celulozowo-papierniczego i koksowniczego
7.
Ogólny węgiel organiczny
(OWO)
mg C/l 30 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
8. Azot amonowy 7) mg 10 Pozostałe sektory Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
    NNH4/l 20 Dotyczy sektorów lp. 5, 7,11 i 12 Nie dotyczy
9. Azot azotanowy mg NNO3/l 30 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
10. Azot azotynowy mg NNO2/l 1 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
11. Azot ogólny 8) mg N/l 30 9) Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
12. Fosfor ogólny mg P/l 10 Nie dotyczy Dotyczy przemysłu nawozów sztucznych
      3 Dotyczy sektorów lp. 2, 5, 7 i 9 Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
      2 Dotyczy pozostałych sektorów Nie dotyczy
13. Chlorki mg Cl/l 1.000 10) Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
14. Siarczyny mg SO3/l 1 Dotyczy sektorów lp. 4 i 7 (tylko ścieki z destylacji alkoholu z win i produkcji win owocowych) Nie dotyczy
15. Siarczany mg SO4/l 500 11) Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
16. Sód mg Na/l 800 12) Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
17. Potas mg K/l 80 13) Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
18. Żelazo ogólne mg Fe/l 10 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
19. Glin mg Al/l 3 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
20. Antymon mg Sb/l 0,3 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
21. Arsen mg As/l 0,1 Nie dotyczy Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
      0,3   Dotyczy przemysłu szklarskiego
22. Bar mg Ba/l 3 Nie dotyczy Dotyczy przemysłu szklarskiego
      2   Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
23. Beryl mg Be/l 1 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
24. Bor mg B/l 1 14) Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
25. Cynk mg Zn/l 2 Dotyczy sektora lp. 6 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
26. Cyna mg Sn/l 2 Nie dotyczy Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
      1   Dotyczy ścieków z produkcji farb powłokowych i żywic lakierniczych
27. Chrom+6 mg Cr/l 0,5 Nie dotyczy Dotyczy przemysłu ciepłowniczego
      0,1   Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
      0,05   Dotyczy ścieków z przemysłu garbarskiego
28. Chrom ogólny mg Cr/l 1 Nie dotyczy Dotyczy ścieków z przemysłu garbarskiego
      0,5   Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
29. Kobalt mg Co/l 1 Nie dotyczy Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
      0,1   Dotyczy przemysłu ceramicznego
30. Miedź mg Cu/l 0,5 Dotyczy sektorów lp. 3, 6 i 7 Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
      0,1 Nie dotyczy Dotyczy przemysłu ceramicznego
31. Molibden mg Mo/l 1 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
32. Nikiel mg Ni/l 0,5 Nie dotyczy Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
      0,1   Dotyczy przemysłu ceramicznego
33. Ołów mg Pb/l 0,5 Nie dotyczy Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
      0,1   Dotyczy przemysłu ciepłowniczego
34. Selen mg Se/l 1 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
35. Srebro mg Ag/l 0,1 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
36. Tal mg Tl/l 1 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
37. Tytan mg Ti/l 1 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
38. Wanad mg V/l 2 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
39. Chlor wolny mg Cl2/l 0,2 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
40. Chlor całkowity mg Cl2/l 0,4 Dotyczy sektorów lp. 1, 2, 3, 5, 6, 11 i 13 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
41 Cyjanki wolne mg CN/l 0,1 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
42. Cyjanki związane mg CN/l 5 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
43. Fluorki mg F/l 25 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
44. Rodanki mg CNS/l 10 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
45. Siarczki mg S/l 0,2 Dotyczy sektorów lp. 3 i 7 Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
46. Aldehyd mrówkowy mg/l 2 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
47. Akrylonitryl mg/l 20 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
48. Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 0,1 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
49. Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych µg/l 0,5 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
50. Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe µg/l 10 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
51. Kaprolaktam mg/l 10 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
52. Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) mg/l 5 Nie dotyczy Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
53. Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) mg/l 10 Nie dotyczy Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
54. Suma surfaktantów anionowych i niejonowych mg/l 1 Dotyczy sektora lp. 3 Nie dotyczy
55. Substancje ekstrahujące mg/l 50 Nie dotyczy Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
  się eterem naftowym   20 Dotyczy sektorów lp. 1,2,4,5,9, 11 i 12 Nie dotyczy
56. Węglowodory ropopochodne mg/l 15 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
      5 Nie dotyczy Dotyczy rafinerii ropy naftowej
57. Lotne węglowodory aromatyczne -BTX (Benzen, Toluen,Ksylen,) mg/l 0,1 Dotyczy wszystkich sektorów Dotyczy wszystkich rodzajów ścieków
58. Adsorbowalne związki chloroorganiczne -AOX mg Cl/l 5 Nie dotyczy Dotyczy produkcji bielonej masy celulozowej, siarczanowej i siarczynowej
      1,0 Nie dotyczy Dotyczy pozostałych rodzajów ścieków
      0,5 Dotyczy sektorów lp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (tylko ścieki z gorzelni) i 11 Nie dotyczy
59. Suma chlorków i siarczanów
mg
(Cl+SO4)/l
1.500 Nie dotyczy Dotyczy przemysłu celulozowo-papierniczego i energetycznego
 
Objaśnienia:
1)  Określone w tabeli II załącznika najwyższe dopuszczalne wartości:
-     azotu ogólnego i fosforu ogólnego - dotyczą średnich rocznych wartości tych wskaźników w ściekach. W przypadku biologicznego usuwania azotu ze ścieków przemysłowych najwyższe dopuszczalne wartości dotyczą średniej rocznej wartości tego wskaźnika w ściekach, obliczonej dla próbek średnich dobowych pobranych w danym roku przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12°C,
-     pozostałych wskaźników zanieczyszczeń - dotyczą wartości tych wskaźników w próbkach średnich dobowych.
2)  Analizy wykonywane z próbek homogenizowanych, niezdekantowanych i nieprzefiltrowanych; nie dotyczy odpływów ze stawów biologicznych, w których oznaczenia zanieczyszczeń z wyjątkiem zawiesin ogólnych należy wykonać z próbek przefiltrowanych.
3)  W czasie rozruchu nowo wybudowanych rozbudowanych lub przebudowanych oczyszczalni stosujących biologiczne metody oczyszczania ścieków najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się w stosunku do wartości podanych w załączniku maksymalnie o 30 %.
W przypadku awarii w tych oczyszczalniach urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się w stosunku do wartości podanych w załączniku maksymalnie do 50 %, przez czas nie dłuższy niż 48 godzin.
Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się w stosunku do wartości podanych w załączniku maksymalnie o 30 % także w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego w oczyszczalniach stosujących inne niż biologiczne metody oczyszczania ścieków przemysłowych.
4)  W niefiltrowanej próbce odpływu ze stawów biologicznych wartość zawiesiny ogólnej nie może przekraczać 150 mg/l.
5)  Oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji.
6)  Oznaczane metodą dwuchromianową.
7)  Dotyczy ścieków oczyszczanych przy temperaturze ścieków w komorze biologicznej oczyszczalni nie niższej niż 12°C.
8)  Suma azotów: organicznego, amonowego, azotynowego i azotanowego.
9)  Nie dotyczy zakładów i instalacji ubiegających się o pozwolenie zintegrowane. Dla takich zakładów najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika będzie uzależniona od stosowanej technologii oraz lokalizacji zakładu.
10) Nie dotyczy chlorków zawartych w wodach i ściekach, o których mowa w § 17 rozporządzenia.
11) Nie dotyczy siarczanów zawartych w wodach i ściekach, o których mowa w § 17 rozporządzenia.
12) Nie dotyczy sodu w związkach chemicznych z chlorkami i siarczanami występujących w wodach i ściekach, o których mowa w § 17 rozporządzenia.
13) Nie dotyczy potasu w związkach chemicznych z chlorkami i siarczanami występujących w wodach i ściekach, o których mowa w § 17 rozporządzenia.
14) Nie dotyczy ścieków oczyszczonych pochodzących z instalacji oczyszczania spalin metodą mokrą wapienną oraz ścieków z mokrych technologii odprowadzania odpadów paleniskowych w elektrowniach. Najwyższa dopuszczalna wartość dla boru będzie ustalona indywidualnie przez organ właściwy do wydania pozwolenia.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 4 

 
SEKTORY PRZEMYSŁOWE, Z KTÓRYCH ODPROWADZANE SĄ ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE BIOLOGICZNIE ROZKŁADALNE
 
Lp. Sektory przemysłowe
1. Przetwórstwo mleka
2. Produkcja i przetwórstwo owoców i warzyw 1)
3. Produkcja i butelkowanie napojów bezalkoholowych
4. Przetwórstwo zbóż i ziemniaków
5. Chów, hodowla zwierząt gospodarskich, produkcja lub przetwórstwo mięsa
6. Browary
7. Produkcja alkoholu i napojów alkoholowych
8. Produkcja pasz dla zwierząt z surowców roślinnych
9. Produkcja żelatyny i klejów ze skór i kości zwierzęcych
10. Słodownie i drożdżownie
11. Przetwórstwo rybne
12. Produkcja tłuszczów roślinnych i zwierzęcych
13. Cukrownie
 
Objaśnienia:
1)  Dotyczy też grzybów.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 5 

 
NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZANIA GAZÓW ODLOTOWYCH, Z PROCESU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
 
 
Lp.
 
Nazwa wskaźnika lub rodzaj substancji
 
Jednostka
Najwyższa dopuszczalna wartość 1)
1. Temperatura °C 35
2. Odczyn pH 6,5 - 8,5
3. Zawiesiny ogólne mg/l
30 2)
45 3)
4. Rtęć i jej związki w przeliczeniu na rtęć (Hg) mg/l 0,03
5. Kadm i jego związki w przeliczeniu na kadm (Cd) mg/l 0,05
6. Tal i jego związki w przeliczeniu na tal (Tl) mg/l 0,05
7. Arsen i jego związki w przeliczeniu na arsen (As) mg/l 0,15
8. Ołów i jego związki w przeliczeniu na ołów (Pb) mg/l 0,2
9. Chrom i jego związki w przeliczeniu na chrom (Cr) mg/l 0,5
10. Miedź i jej związki w przeliczeniu na miedź (Cu) mg/l 0,5
11. Nikiel i jego związki w przeliczeniu na nikiel (Ni) mg/l 0,5
12. Cynk i jego związki w przeliczeniu na cynk (Zn) mg/l 1,5
13. Dioksyny i furany, określone jako suma indywidualnych dioksyn i furanów ng/l 0,3
 
Objaśnienia:
1)  Analizy wykonuje się z próbek niefiltrowanych.
2)  Dotyczy 95 % próbek ścieków.
3)  Dotyczy 100 % próbek ścieków.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 6 

 
WARUNKI SANITARNE DLA ŚCIEKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA
 
Lp. Wskaźnik Wielkość dopuszczalna
1. Bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella niewykrywalne w 1 l
2.
Obecność żywych jaj pasożytów
(Ascaris sp., Trichuris, Toxocara sp.)
nieobecne w 1 l
 

 
ZAŁĄCZNIK Nr 7 

 
DOPUSZCZALNA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBACH W WARSTWIE 0-30 CM
 
Pierwiastek Jednostka Zawartość w glebach
    bardzo lekkich lekkich średnich ciężkich
Ołów (Pb) mg/kg suchej masy 20 40 60 80
Kadm (Cd) mg/kg suchej masy 0,5 1 2 3
Rtęć (Hg) mg/kg suchej masy 0,7 0,8 1,2 1,5
Nikiel (Ni) mg/kg suchej masy 10 20 35 50
Cynk (Zn) mg/kg suchej masy 60 80 120 180
Miedź (Cu) mg/kg suchej masy 20 25 50 75
Chrom (Cr) mg/kg suchej masy 30 50 75 100
 

 
ZAŁĄCZNIK Nr 8 

 
WARUNKI POŁOŻENIA GRUNTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA ŚCIEKÓW ORAZ URZĄDZEŃ I INSTALACJI PRZEZNACZONYCH DO MAGAZYNOWANIA I PRZYGOTOWANIA ŚCIEKÓW DO ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA1)
 
A Położenie gruntów Min. odległość
  Odległość gruntów, na których stosuje się rolnicze wykorzystanie ścieków:  
 
1) od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy
  rozprowadzaniu ścieków:
 
    a) grawitacyjnym, 100 m
    b) za pomocą deszczowni; 200 m
 
2) od dróg publicznych i linii kolejowych przy
  rozprowadzaniu ścieków:
 
    a) grawitacyjnym, 20 m
    b) za pomocą deszczowni; 70 m
  3) od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:  
    a) do 2 %, 30 m
    b) od 2 do 10%, 50 m
    c) ponad 10%; 70 m
 
4) od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych
  do zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy
  spadku terenu:
 
    a) do 2 %, 50 m
    b) od 2 do 10%, 80 m
    c) ponad 10%; 100 m
 
5) od ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych,
  stanowiącego źródło zaopatrzenia ludności w wodę
  przeznaczoną do spożycia.
250 m 2)
 
B Położenie urządzeń i instalacji Min. odległość
  Odległość urządzeń i instalacji przeznaczonych do magazynowania i przygotowania ścieków do rolniczego wykorzystania:  
 
1) od obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, przy ilości
  ścieków:
 
    a) do 100 m3/dobę, 100 m
    b) do 5.000 m3/dobę, 300 m
    c) ponad 5.000 m3/dobę; 500 m
  2) od linii brzegu wód płynących, przy spadku terenu:  
    a) do 2 %, 50 m
    b) ponad 2 %; 80 m
 
3) od zbiorników wodnych, stawów rybnych nieprzeznaczonych
  do zasilania ściekami, od linii brzegu jezior, przy
  spadku terenu:
 
    a) do 2 %, 100 m
    b) ponad 2 %; 150 m
 
4) od ujęcia wód powierzchniowych lub podziemnych,
  stanowiącego źródło zaopatrzenia ludności w wodę
  przeznaczoną do spożycia.
250 m 2)
 
Objaśnienia:
1)  W uzasadnionych przypadkach potwierdzonych opinią państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może ustalić odległości mniejsze niż określone w załączniku.
2)  Jeżeli zasięg terenu ochrony bezpośredniej studni przekracza wymagane minimalne odległości położenia gruntów, urządzeń i instalacji, należy przyjmować odległość równą zasięgowi strefy ochrony bezpośredniej.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 9 

 
NAJWYŻSZY DOPUSZCZALNY WZROST ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI W WODACH WYKORZYSTANYCH NA POTRZEBY CHOWU LUB HODOWLI RYB ŁOSOSIOWATYCH LUB RYB INNYCH NIŻ ŁOSOSIOWATE, JEŻELI ICH CHÓW LUB HODOWLA PRZEBIEGA W WARUNKACH ZBLIŻONYCH DO CHOWU LUB HODOWLI RYB ŁOSOSIOWATYCH
 
 
Lp.
 
Nazwa wskaźnika
 
Jednostka
Najwyższy dopuszczalny wzrost ilości substancji
1. Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg O2/l 3
2. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) mg O2/l 7
3. Zawiesiny ogólne mg/l 6
4. Azot ogólny mg N/l 1
5. Fosfor ogólny mg P/l 0,1

 
ZAŁĄCZNIK Nr 10 

 
METODYKI REFERENCYJNE ANALIZY PRÓBEK ŚCIEKÓW1)
 
Lp. Nazwa wskaźnika Metody analiz i pomiarów Norma   Wykrywalność, dokładność i precyzja2)
1 2 3 4   5
1. Aldryna, dieldryna, endryna i izodryna - chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 6468:2002 ** wykrywalność 400 ng/l dla każdej substancji, zależnie od zawartości obcych substancji w próbce dokładność i precyzja ± 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności
2. Akrylonitryl
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
PN-91/C-04627.02    
3. Aldehyd mrówkowy
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
-    
4. Antymon
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
5. Arsen
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
   
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
PN-EN 26595:1999 **  
6. Azot amonowy
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
PN-ISO 7150-1:2002 **  
   
- metoda objętościowa
 (miareczkowa)
PN-ISO 5664:2002 **  
   
- analiza przepływowa
 (wstrzykowa), (CFA/FIA)
PN-EN ISO 11732:2005(U) *  
    - chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911:2002 *  
7. Azot azotanowy
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
PN-87/C-04576.07 **  
   
- analiza przepływowa
 (wstrzykowa), (CFA/FIA)
PN-EN ISO 13395:2001 *  
    - chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-2:2001 *  
8. Azot azotynowy
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
PN-EN 26777:1999 **  
   
- analiza przepływowa
 (wstrzykowa) (CFA/FIA)
PN-EN ISO 13395:2001 *  
    - chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-2:2001 *  
9. Azot Kjeldahla (Norg+NNH4) - metoda specyficzna3) PN-EN 25663:2001 **  
10. Bar
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 płomieniową
PN-82 C-04570.05 **  
    - chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911:2002 *  
11. Beryl
- atomowa spektrometria
 emisyjna z plazmą
 wzbudzoną indukcyjnie
 (ICP)4)
PN-EN ISO 11885:2001 **  
12. Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - metoda specyficzna3) PN-EN 1899-1:2002 **  
  BZT5   PN-EN 1899-2:2002 **  
13. Bor
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
PN-75/C-04563.01 **  
14. ChZT - metoda specyficzna3) PN-74/C-04578.03 **  
      PN-ISO 15705:2005 **  
15. Indeks nadmanganianowy - metoda specyficzna3) PN-EN ISO 8467:2001 **  
16. Chlor wolny i całkowity
- metoda objętościowa
 (miareczkowa)
PN-ISO 7393-1:1994 (z poprawką Ap1: 2000) **  
   
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
PN-ISO 7393-2:1997
(z poprawką Ap1: 2000)
**  
   
- metoda objętościowa
 (miareczkowa)5)
PN-ISO 7393-3:1994
(z poprawką Ap1: 2000)
**  
17. Chlorki
- metoda objętościowa
 (miareczkowa)
PN-ISO 9297:1994 **  
    - chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-2:2001 *  
   
- analiza przepływowa
 (wstrzykowa), (CFA/FIA)
PN-EN ISO 15682:2004 *  
18. Chrom ogólny
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
   
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 płomieniową
PN-EN 1233:2000 **  
19. Chrom sześciowartościowy
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
PN-77/C-04604.08 **  
    - chromatografia jonowa (IC) PN -EN ISO 10304-3:2001 *  
20. Cyjanki
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
PN-80/C-04603.01 **  
   
- metoda objętościowa
 (miareczkowa)
PN-82/C-04603.02 **  
   
- analiza przepływowa
 (wstrzykowa), (CFA/FIA)
PN-EN ISO 14403:2004 *  
21. Cyna
- atomowa spektrometria
 emisyjna z plazmą
 wzbudzoną
 indukcyjnie (ICP) 4)
PN-EN ISO 11885:2001 **  
22. Cynk
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
   
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 płomieniową
PN-ISO 8288:2002 **  
23. DDT - chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 6468:2002 ** wykrywalność 1 μg/l dla każdego izomeru z osobna dokładność i precyzja ± 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności
24. 1,2-dichloroetan (EDC) - chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 10301:2002 ** wykrywalność 10 μg/l dokładność i precyzja
      PN-EN ISO 15680:2004(U) ** ± 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności
25. Fenol (indeks fenolowy)
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
PN-ISO 6439:1994 **  
   
- analiza przepływowa
 (wstrzykowa), (CFA/FIA)
PN-EN ISO 14402:2004 *  
26. Fluorki
- metoda potencjometryczna,
 z zastosowaniem elektrody
 jonoselektywnej
PN-78/C-04588.03 **  
27. Fosfor ogólny
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria),
 mineralizacja przed
 oznaczeniem
PN-EN 1189-2000 **  
28. Glin
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
29. Heksachlorobenzen (HCB) - chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 6468:2002 ** wykrywalność 0,5 - 1 μg/l w zależności od zawartości obcych substancji w próbce dokładność i precyzja ± 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności
30. Heksachlorobutadien - chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 10301:2002 ** wykrywalność 0,5 - 1 μg/l
      PN-EN ISO 15680:2004(U) ** w zależności od zawartości obcych substancji w próbce dokładność i precyzja ± 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności
31. Heksachlorocykloheksan (HCH) - chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 6468:2002 ** wykrywalność 0,1 stężenia dopuszczalnego w miejscu pobierania próbki dokładność i precyzja ± 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności
32. Pozostałe insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych - chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 6468:2002 **  
33. Insektycydy - chromatografia gazowa (GC) PN-EN 12918:2004 **  
  fosforoorganiczne   PN-EN ISO 10695:2004 **  
34. Jaja pasożytów jelitowych (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.)
- Oznaczenie liczby żywych
 jaj pasożytów jelitowych
 po uprzedniej flotacji
 próbek roztworem ZnSO4,
 odwirowaniu i dekantacji.
 Zawartość jaj podaje się
 w przeliczeniu na 1 kg
 suchej masy osadu.
     
35. Kadm
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 ** wykrywalność 0,1 stężenia dopuszczalnego w miejscu pobierania próbek dokładność i precyzja
   
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 płomieniową
PN-ISO 8288:2002 ** ± 30 % przy stężeniu równym wykrywalności
   
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 płomieniową i
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 5961:2001 **  
36. Kaprolaktam
- chromatografia gazowa z
 detekcją spektometrii mas
 (GC-MS)
-    
37. Kobalt
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
   
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 płomieniową
PN-ISO 8288:2002 **  
38. Miedź
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
   
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 płomieniową
PN-ISO 8288:2002 **  
39. Molibden
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
40. Nikiel
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
   
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 płomieniową
PN-ISO 8288:2002 **  
41. Obecność bakterii Oznaczenie obejmuje PN-ISO 6579:2003 **  
  chorobotwórczych z rodzaju Salmonella
kilka etapów badań:
1. Przednamnażanie w nieselektywnej pożywce płynnej.
2. Selektywne namnażanie w pożywce płynnej w temp. 42°C.
3. Wyodrębnienie charakterystycznych kolonii na selektywnym podłożu agarowym oraz selekcja szczepów na podłożu wskaźnikowym (metoda zaszczepienia słupka i skosu).
4. Potwierdzające badania biochemiczne na podłożach płynnych oraz identyfikacja przy zastosowaniu zestawów do szybkiej identyfikacji biochemicznej bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Oznaczenie wymaga stosunkowo długiego czasu; wiele etapów badań jest jednak niezbędnych dla uzyskania izolacji i identyfikacji bakterii.
PN-Z-19000-1:2001 **  
42. Ogólny węgiel   - metoda specyficzna PN-C-04633-3:1994 **  
  organiczny (OWO)   PN-EN 1484:1999 **  
43. Ołów
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
   
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 płomieniową
PN-ISO 8288:2002 **  
44. Pentachlorofenol (PCP) - chromatografia gazowa (GC) PN-EN 12673:2004 ** wykrywalność 2 μg/l dokładność i precyzja ± 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności
45. pH
- metoda potencjometryczna,
 z zastosowaniem elektrody
 jonoselektywnej
PN-90/C-04540.01 **  
46. Polichlorowane dibenzodioksyny (PCDDs)
- chromatografia gazowa z
 detekcją spektometrii mas
 (GC-MS)
-    
47. Polichlorowane dibenzofurany (PCDFs)
- chromatografia gazowa z
 detekcją spektometrii mas
 (GC-MS)
-    
48. Potas
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA)
PN-ISO 9964-2Ak:1997 **  
   
- emisyjna spektroskopia
 płomieniowa (ESP)
PN-ISO 9464-3Ak:1997 *  
    - chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911:2002 *  
49. Rodanki - chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-3:2001 *  
50. Rtęć
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA)
PN-EN 1483:2000 ** wykrywalność 0,1 stężenia dopuszczalnego
      PN-EN 12338:2001 * w miejscu pobierania
   
- spektroskopia
 fluorescencyjna
PN-EN ISO 13506:2004 * próbek dokładność i precyzja ± 30 % przy stężeniu równym wykrywalności
51. Selen
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
52. Siarczany
- metoda grawimetryczna
 (wagowa)
PN-ISO 9280:2002 **  
    - chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-2:2001 *  
53. Siarczki i siarkowodór
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
-    
   
- metoda objętościowa
 (miareczkowa)
     
54. Siarczyny - chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 10304-3:2001 *  
55. Sód
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA)
PN-ISO 9964-1Ak:1997 **  
   
- emisyjna spektroskopia
 płomieniowa (ESP)
PN-ISO 9464-3Ak:1997 *  
    - chromatografia jonowa (IC) PN-EN ISO 14911:2002 *  
56. Srebro
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
57. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym - metoda specyficzna3) PN-86/C-04573.01 **  
58. Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
PN-EN 903:2002 **  
59. Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe)
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
PN-ISO 7875-2:2002 **  
60. Tal
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
61. Temperatura
- termometria, pomiar in
 situ podczas pobierania
 próbki
-    
62. Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) - chromatografia nazowa (GC) PN-EN ISO 10301:2002 ** wykrywalność 10 μg/l dokładność i precyzja
      PN-EN ISO 15680:2004(U) ** ± 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności
63. Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) - chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 10301:2002 ** wykrywalność 0,1 μg/l
  (CCI4)   PN-EN ISO 15680:2004(U) ** przy stężeniach niższych od 0,5 mg/l (należy użyć czułego detektora) i 0,1 mg/l przy stężeniach wyższych od 0,5 mg/l dokładność i precyzja ± 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności
64. Trichlorobenzen (TCB) - chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 6468:2002 ** wykrywalność 1 μg/l dla każdego izomeru z osobna dokładność i precyzja ± 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności
65. Trichloroetylen (TRI) - chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 10301:2002 ** wykrywalność 10 μg/l dokładność i precyzja
      PN-EN ISO 15680:2004(U) ** ± 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności
66. Trichlorometan (chloroform) (CHCl3) - chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 10301:2002 ** wykrywalność 0,1 μg/l przy
      PN-EN ISO 15680:2004(U) ** stężeniach niższych od 0,5 mg/l (należy użyć czułego detektora) i 0,1 mg/l przy stężeniach wyższych od 0,5 mg/l dokładność i precyzja ± 50 % przy stężeniu równym dwukrotnej wartości wykrywalności
67. Tytan
- atomowa spektrometria
 emisyjna z plazmą
 wzbudzoną indukcyjnie
 (ICP) 4)
PN-EN ISO 11885:2001 **  
68. Wanad
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
69. Węglowodory - chromatografia gazowa PN-EN ISO 15680:2004(U) **  
  aromatyczne lotne BTX  (GC)) PN-ISO 11423-1:2004 **  
      ISO 11423-2 *  
70. Węglowodory ropopochodne - chromatografia gazowa (GC) PN-EN ISO 9377-2:2003 **  
71. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
- wysoko sprawna
 chromatografia cieczowa
 (HPLC)
PN-ISO 17993:2005 **  
72. Zawiesiny łatwoopadające - metoda objętościowa -    
73. Zawiesiny ogólne
- metoda grawimetryczna
 (wagowa)
PN-EN 872:2005 **  
   
- filtracja przez membranę
 0,45 μm, suszenie w temp.
 105°C i ważenie - dotyczy
 produkcji cementu
 azbestowego
    precyzja ± 5 %, dokładności 10 %
74. Związki chloroorganiczne adsorbowalne AOX - metoda specyficzna PN-EN ISO 9562:2005(U) **  
75. Związki chloroorganiczne lotne VOX
- adsorpcja na węglu
 aktywnym i pomiar
 kulometryczny
-    
76. Żelazo
- absorpcyjna spektroskopia
 atomowa (ASA) z atomizacją
 bezpłomieniową
PN-EN ISO 15586:2005 **  
   
- spektrofotometria
 absorpcyjna cząsteczkowa
 (fotokolorymetria)
PN-ISO 6332:2001 **  
 
Objaśnienia:
1)  Metoda referencyjna powinna być dobrana (zgodnie z podanymi w niniejszym rozporządzeniu metodykami) spośród metodyk znormalizowanych, a zakres oznaczania określony w normie musi odpowiadać zakresowi stężeń występujących w badanym ścieku.
2)  Stosując metodyki referencyjne analizy, uwzględnia się:
-     "wykrywalność" rozumianą jako takie stężenie analitu, jakie można wykryć w badanej próbce daną metodą pomiarową, które odpowiada sygnałowi obliczonemu z wartości ślepej próby plus trzykrotność odchylenia standardowego (wyznacza się ją również, jako średnią po odrzuceniu wyników odbiegających testem Dixona z oznaczeń minimum 10 próbek ślepych),
-     "precyzję" rozumianą jako stopień zgodności wyników wielokrotnych analiz tej samej próbki w określonych warunkach (miarą precyzji jest odchylenie standardowe (SD) lub względne odchylenie standardowe (RSD));
-     "dokładność" rozumianą jako stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości.
3)  Metoda specyficzna - procedura oznaczania jest wieloetapowa, najczęściej stosowana jest specyficzna dla danego wskaźnika aparatura.
4)  Metoda szczególnie zalecana w sytuacjach oznaczania w jednej próbce większej liczby pierwiastków. Za pomocą tej metody można oznaczyć obok siebie następujące pierwiastki: srebro (Ag), glin (Al), arsen (AS), Bor (B), Bar (Ba), beryl (Be), bizmut (Bi), wapń (Ca), kadm (Cd), kobalt (Co), chrom (Cr), miedź (Cu), żelazo (Fe), potas (K), lit (Li), magnez (Mg), mangan (Mn), molibden (Mo), sód (Na), nikiel (Ni), fosfor (P), ołów (Pb), siarka (S), antymon (Sb), selen (Se), krzem (Si), cyna (Sn), stront (Sr), tytan (Ti), wanad (V), wolfram (W), cynk (Zn), cyrkon (Zr).
5)  Dotyczy wyłącznie oznaczania chloru całkowitego przy jego wysokich stężeniach.
** - metoda proponowana zdecydowanie jako referencyjna,
*-metoda proponowana w drugiej kolejności jako referencyjna, np. - IC i ICP w przypadku oznaczania większej liczby składników, CFA/FIA w przypadku dużej liczby próbek, w przypadkach gdy aparatura jest trudno dostępna.

 
ZAŁĄCZNIK Nr 11 

 
SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE, POWODUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE NALEŻY ELIMINOWAĆ (WYKAZ I), ORAZ SUBSTANCJE SZCZEGÓLNIE SZKODLIWE, POWODUJĄCE ZANIECZYSZCZENIE WÓD, KTÓRE NALEŻY OGRANICZAĆ (WYKAZ II)

 
WYKAZ I

 
Substancje szczególnie szkodliwe, powodujące zanieczyszczenie wód, które należy eliminować (wykaz I), stanowią poszczególne substancje - z wyjątkiem tych, które charakteryzują się niewielką toksycznością, trwałością i bioakumulacją, i z tego powodu są biologicznie nieszkodliwe lub są szybko przekształcane w wodzie w substancje biologicznie nieszkodliwe - należące do następujących rodzin i grup substancji:
  1)  związki fluorowcoorganiczne lub substancje, które mogą tworzyć takie związki w środowisku wodnym;
  2)  związki fosforoorganiczne;
  3)  związki cynoorganiczne;
  4)  substancje, które mają własności rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne w środowisku wodnym lub przez to środowisko;
  5)  rtęć i jej związki;
  6)  kadm i jego związki;
  7)  trwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne1);
  8)  trwałe syntetyczne substancje, które mogą pływać, pozostawać w zawieszeniu lub tonąć i które mogą kolidować z jakimikolwiek sposobami wykorzystania wód powierzchniowych.
Dla 19 substancji z wykazu I zostały ustalone najwyższe dopuszczalne wartości i są określone w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

 
WYKAZ II

 
Substancje szczególnie szkodliwe, powodujące zanieczyszczenie wód, które należy ograniczać (wykaz II), stanowią:
  1)  substancje należące do rodzin i grup substancji z wykazu I, nieujęte w tabeli I załącznika nr 3 do rozporządzenia;
  2)  niektóre substancje lub kategorie substancji należące do rodzin i grup substancji wymienionych niżej, które mają szkodliwy wpływ na środowisko wodne na określonym obszarze:
a)    następujące niemetale i metale oraz ich związki: cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, selen, arsen, antymon, molibden, tytan, cyna, bar, beryl, bor, uran, wanad, kobalt, tal, tellur, srebro,
b)    biocydy i ich pochodne nieujęte w wykazie I,
c)    substancje, które mają szkodliwy wpływ na smak lub zapach pochodzących ze środowiska wodnego produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz związki, które mogą spowodować powstanie takich substancji w wodzie, co spowodowałoby, że wody te nie nadawałyby się do spożycia przez ludzi,
d)    toksyczne lub trwałe związki organiczne krzemu oraz substancje, które mogą spowodować powstanie takich związków w wodzie, z wyjątkiem tych, które są biologicznie nieszkodliwe lub są szybko przekształcane w wodzie w substancje nieszkodliwe,
e)    nieorganiczne związki fosforu i fosfor niezwiązany,
f)    nietrwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne2),
g)    fluorki,
h)    cyjanki,
i)    substancje, które ujemnie wpływają na bilans tlenu w wodzie, szczególnie amoniak i azotyny.
Najwyższe dopuszczalne wartości dla wybranych substancji z wykazu II zostały określone w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Jeżeli pewne substancje z wykazu II są rakotwórcze, mutagenne lub teratogenne, zostają włączone do kategorii 4 wykazu I.

 
Objaśnienia:
1)  Trwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne są substancjami ciekłymi pochodzącymi z ropy naftowej lub przeróbki chemicznej węgla, a także sama ropa naftowa, charakteryzujące się trudną rozpuszczalnością w wodzie, niską i bardzo niską prężnością par, a przez to pozostające przez długi okres w środowisku wodnym przy praktycznym braku emisji ich składników do atmosfery.
2)  Nietrwałe oleje mineralne i węglowodory ropopochodne są substancjami gazowymi lub ciekłymi o niskich temperaturach wrzenia (charakteryzujące się wysoką prężnością par i trudno emulgujące się w wodzie), które w normalnych warunkach łatwo odparowują, przemieszczając się tym samym ze środowiska wodnego do powietrza atmosferycznego.
Akt prawny opublikowany przez Dom Wydawniczy ABC