LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl


 


 OCZYSZCZALNIE

1. Prawo Wodne - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Dz. U. z 2001 r Nr 115 poz. 1229 czytaj ... >>

2. Prawo Budowlane - Ustawa z dn. 27 marca 2003r Dz.U.z 2003 r Nr 80 poz. 718 czytaj ...>>

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U.2002 Nr. 75 poz. 690 wraz ze zmianami dnia 7 kwietnia 2004r. Dz.U.2004 Nr 109 poz. 1156 czytaj ...>>

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. Dz.U. z 2001 r Nr 140 poz. 1585 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Dz.U. z 2001 r Nr 140 poz. 1585 czytaj ...>>

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).
czytaj ...>>

SEPARATORY

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 28 lipca 2005 Dz.U.143 poz. 1206 w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. czytaj ...>>

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie czytaj ...>>

3. USTAWA O ODPADACH z dnia 27 kwietnia 2001 czytaj ...>>

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony środowiska z późniejszymi zmianami Dz. U. 2001.62.627
Art. 138. 1. Eksploatacja instalacji oraz urządzenia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska jest, z zastrzeżeniem art. 139, obowiązkiem ich właściciela, chyba, że wykaże on, iż władającym instalacją lub urządzeniem jest na podstawie tytułu prawnego inny podmiot.
              2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do instalacji, z których emisja wymaga pozwolenia, mogą być przeniesione wyłącznie w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego.
Art. 141. 1. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.
              2. Oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
czytaj ...>>

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)
czytaj ...>>

Copyright© by mm 2006