LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.pl
Budowa i zasada działania
Zastosowanie w domkach
jednorodzinnych

Gama urządzeń - karty katalogowe
Gwarancja
Dobór urządzeń
Warunki zabudowy i montaż
Wymagania i zastosowanie w punktach zbiorowego żywienia i innych
Konserwacja i eksploatacja
Atuty urządzeń
Alarmy


Produkcja zgodna z normami europejskimi i normą polską  PN-EN 1825-2:2005

WSZYSTKIE WYROBY ZNAKOWANE SĄ ZNAKIEM

DOBÓR URZĄDZEŃ

Dobór separatora powinien być oparty na przybliżonym bilansie ścieków, temperaturze ścieku, ilości substancji do odseparowania. Urządzenie nie może być za małe ponieważ zbyt mały przepływ nie pozwoli na właściwą separację. Nie powinien być również zbyt duży ze względów czysto ekonomicznych.
 
Separator tłuszczu.

Ilość posiłków dziennie

STO

STOZ

ST

101 - 200

STO 1

STOZ 1

ST 3

201 - 400

STO 2

STOZ 2

ST 4

401 - 600

STO 3

STOZ 3

ST 6

601 - 800

STO 6

STOZ 6

ST 8

801 - 1000

STO 8

STOZ 8

ST 10

1001 - 1200

STO 10

STOZ 10

ST 15

1201 - 1600

 STO 15 STOZ 15

ST 20


 
Separator tłuszczu i skrobi.

Ilość posiłków dziennie

STS/STSZ

0 - 150

STS 1

151- 250

STS 1,5

251- 400

STS 2

401 - 600

STS 3


 
Separator skrobi.

Ilość posiłków dziennie

SS

SSZ

0 - 200

SS 1

SSZ 1

201 - 400

SS 1,5

SSZ 1,5

401 - 600

SS 2

SSZ 2

601 - 800

SS 3

SSZ 3

801 - 1000

SS 6

SSZ 6

801 - 1000 SS 8 SSZ 8
801 - 1000 SS 10 SSZ 10


Liczby podane są jedynie jako orientacyjnie przy założeniu opróżniania urządzenia raz na dwa miesiące.


DOBÓR SEPARATORA

ZASADY DOBORU WIELKOŚCI NOMINALNEJ SEPARATORA TŁUSZCZU ZGODNIE Z NORMĄ PN EN 1825-2

Dobór wielkości powinien zależeć od charakteru i ilości przewidzianych do oczyszczania ścieków, oraz powinien uwzględniać:
- maksymalną wartość przepływu ścieków,
- maksymalną temperaturę ścieków,
- gęstość oddzielanych tłuszczów / olejów,
- wpływ czynników wspomagających czyszczenie.

W przypadku, gdy jest wymagana pojemność magazynowa liczona w litrach, większa niż 40 - NS i można spodziewać się większej ilości tłuszczów, dopuszcza się zastosowanie następujących rozwiązań:
a) zainstalowanie separatora o wielkości nominalnej większej niż obliczona,
b) utworzenie pojemności magazynowej tłuszczów poza separatorem,
c) opróżnianie separatora częściej niż zwykle.
 

Kiedy nie ma ustalonej urzędowej metody doboru wielkości oddzielacza, jego wielkośćnominalną należy obliczać według następującego wzoru:

NS = Qs x ft x  fd x fr

gdzie:

NS - obliczana wielkość nominalna separatora,
Qs - maksymalna wartość przepływu ścieków w l/s,
ft - współczynnik uwzględniający temperaturę ścieku,
fd - współczynnik uwzględniający gęstość ścieku,
fr - współczynnik zawartości detergentów w ściekach.

Określenie podstawowych wartości

Przepływ maksymalny Qs powinien być określony przez:
a) zmierzenie, lub
b) obliczenie w oparciu o wyposażenie gastronomiczne, z którego ścieki
dopływają do separatora, lub
c) obliczenie uwzględniające typ wyposażenia, z którego ścieki są
odprowadzane do separatora, lub
d) specjalne obliczenia dla indywidualnych przypadków, do akceptacji przez
organy zatwierdzające.

Gdy dane są wystarczające do określenia Qs według b) lub c), i projektant nie jest pewny, co do wyboru najlepszej metody do zastosowania, zaleca się użycie większej wartości przepływu ścieków z obu obliczeń.

Współczynnik temperatury

Wysoka temperatura ścieków powoduje redukcję sprawności oddzielania tłuszczu.
Współczynniki temperatury ft są podane w poniższej tabeli:

Temperatura ścieków w Współczynnik temperatury ft
≤ 600 1,0
> 60 1,3


Współczynnik gęstości

Współczynnik gęstości fd = 1,0 powinien być użyty do ścieków odprowadzanych z kuchni, rzeźni oraz przetwórni mięsa i ryb. Gdy charakterystyka tłuszczów / olejów jest dobrze znana, współczynnik gęstości może być wzięty z wykresu, gdzie fd jest określone dla zakresu tłuszczów lub olejów o różnych gęstościach. Dla gęstości tłuszczu / oleju > 0,94 g/cm3 należy zastosować współczynnik gęstości 1,5.


 

Współczynnik uwzględniający zużycie detergentów i środków płuczącychh

Detergenty, łącznie z wodą z mycia naczyń, proszki i środki płuczące powinny być starannie dobrane i oszczędnie używane. Nie powinny osłabiać efektu oddzielania tak długo jak to możliwe ani formować trwałej emulsji, gdy są używane przed separatorem. Współczynnik uwzględniający zużycie detergentów i środków płuczących powinien być dobierany według poniższej tabeli:

Użycie detergentu i środka płuczącego Współczynnik  fr uwzględniający użycie detergentów i środków płuczących
Nigdy nie używany 1,0
Okazjonalnie lub zwykle używany 1,3
Specjalne przypadki, na przykład szpitalne 1,5

Krajowe lub lokalne przepisy mogą ograniczać użycie niektórych detergentów, środków płuczących lub rozpuszczających.

Przypadki specjalne

W produkcji przemysłowej, jak rzeźnie i produkcja wędlin w pełnym cyklu, wielkość nominalna separatora tłuszczu NS powinna być dobrana na podstawie specjalnych badań w zakładzie.

Określenie objętości komory osadnika

Objętość komory osadnika, liczona w litrach powinna być, co najmniej 100 x NS, ale dla rzeźni lub podobnej produkcji objętość powinna wynosić minimum 200 x NS.

Ograniczenie stosowania separatorów tłuszczu

Do separatora tłuszczu mogą być odprowadzane tylko ścieki zawierające tłuszcze lub oleje organiczne, natomiast w szczególności nie powinny być dostarczane:
- ścieki bytowe zawierające odchody (ścieki „czarne"),
- ścieki deszczowe,
- ścieki zawierające ciecze lekkie, oleje mineralne.

Z powodu zakwalifikowania substancji zatrzymywanych w separatorach, jako substancji niebezpiecznych, kod 19 08 03 (Rozporządzenie MOŚZNiL z 24.12.97 Dz. U. nr 162 poz. 1135) serwisowanie może być prowadzone wyłącznie przez firmę posiadającą zezwolenie właściwych organów ochrony środowiska

Copyrightt© by mm 2006