LUBLIN
przedstawiciel
regionalny


 

 

 

 

 

 

KONTAKT

Biuro handlowe na województwo lubelskie

20-601 Lublin
ul. Zana 38A/512

Tel.  601 731 032
        601 731 804
        601 731 041
        601 731 003
        e-mail:
jpr@jpr.lublin.plBudowa i zasada działania
Zastosowanie w domkach
jednorodzinnych

Gama urządzeń - karty katalogowe
Gwarancja
Dobór urządzeń
Warunki zabudowy i montaż
Wymagania i zastosowanie w punktach zbiorowego żywienia i innych
Konserwacja i eksploatacja
Atuty urządzeń
Alarmy


Produkcja zgodna z normami europejskimi i normą polską  PN-EN 1825-2:2005

WSZYSTKIE WYROBY ZNAKOWANE SĄ ZNAKIEM

WARUNKI ZABUDOWY I MONTAŻU


Separator powinien być instalowany blisko źródła powstawania zanieczyszczeń. Musi być łatwo dostępny dla czyszczących pojazdów. Separatory powinny być instalowane tak, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego mrozem, oraz aby wszystkie części wymagające konserwacji były dostępne dla obsługi w każdej chwili. Tam gdzie jest to niezbędne pokrywy włazów na separatorach powinny być tak zamontowane, aby obciążenie na separator nie przekroczyło wartości projektowanej.

Tam gdzie nie ma specjalnych miejscowych przepisów, separatory powinny być połączone z rurociągami odpływowymi i kanałami w następujący sposób:
- Ścieki powinny być doprowadzone do separatora grawitacyjnie. W przypadku,
  gdy statyczny poziomcieczy w separatorze jest niższy od poziomu zalewania powodziowego,
  ścieki z separatora powinnybyć transportowane do systemów rurociągów za pośrednictwem
  pompowni.
- Rurociągi dopływowe w separatorze powinny być ułożone z minimalnym spadkiem 2% (1:50), by
  uniknąć gromadzenia się tłuszczu. Tam, gdzie z powodów budowlanych i / lub wynikających z
  warunków obsługi nie jest to możliwe i / lub wymagane są dłuższe trasy rur, należy wykonać
  odpowiednie pomiary, tak aby nie powodować gromadzenia się tłuszczu lub osadów.
- Połączenia między rurami pionowymi i poziomymi powinny być wykonane z użyciem dwóch
  łuków 45°,pomiędzy którymi należy umieścić odcinek rury w celu uspokojenia przepływu o
  ługości, co najmniej 250 mm lub z użyciem równorzędnego, złagodzonego łuku. Dalej należy
  dołączyć odcinek rury w celu uspokojenia przepływu o długości, w milimetrach, równej, co
  najmniej 10-krotnej wartości wymiaru nominalnego rury dostarczającej ścieki. Odcinek ten
  należy umieścić na dopływie do separatora..
- Miejscowe przepisy mogą ograniczać temperaturę ścieków i miejsc podłączenia do zbiorczego
  systemu odprowadzania ścieków.
- Miejsca odpływu, na przykład wpusty podłogowe powinny mieć osadniki, a tam, gdzie to jest
  konieczne, wyjmowane pojemniki na osad z możliwością czyszczenia.
- Nie dopuszcza się stosowania osadników z wlotem od góry, na przykład  przez kratkę.

Rurociągi połączone z separatorami (dopływowy i odpływowy) powinny być skutecznie wentylowane. Rurociąg doprowadzający ścieki do separatora powinien być wyposażony w wentylację grawitacyjną, a odgałęzienia rurociągów wentylacyjnych powinny być połączone ze wszystkimi bocznymi rurociągami dopływowymi dłuższymi niż 5 metrów. Tam gdzie najbliższy pion wentylacyjny jest dalej niż 10 metrów przed separatorem, rura zasilająca powinna być połączona z dodatkową rurą wentylacyjną usytuowaną jak najbliżej separatora.

Separatory tłuszczu są dostarczane na budowę jako kompletne urządzenia
przygotowane do montażu. Ich instalacja polega tylko na:
- umieszczeniu separatora w przygotowanym wykopie,
- podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji ściekowej
- starannym zasypaniu separatora piaskiem stabilizowanym.

 

Informacje dodatkowe

Producent zaleca montaż separatorów pod ziemią:
1) ustawić urządzenie poziomo na odpowiednio przygotowanym podłożu,
2) podłączyć wejście i wyjście separatora do kanalizacji,
3) podłączyć wentylację,
4) napełnić urządzenie czystą wodą,
5) wolne miejsca, które pozostały po ustawieniu urządzenia w wykopie
uzupełnić piaskiem stabilizowanym.

 

Copyright© by mm 2006